K.V.K.K. Danışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Olmadık Projeler Ofisi -Hızır Çavuş Mescidi Sk. No: 40/A Balat 34087 İstanbul – TR adresinde mukim, 1980360244 vergi kimlik numaralı, Pınar CANBAZ şahıs işletmesine bağlı Cocugumneden.com (“Site”) tarafına Danışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemek konusunda azami hassasiyet göstermekte ve bu bilinçle Site olarak Danışanlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için çalışmaktayız. Dolayısıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kanun gereğince, Site olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceği veya devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.
 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları
  Kişisel verileriniz, sitemize üye olma talebinizden itibaren başlamak üzere, üye olarak yer aldığınız süre boyunca Sitemiz ile tarafınızla akdetmiş olduğumuz üyelik sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmesi ve saklanması ile çeşitli kanun, yönetmelik ve ilgili tüm mevzuatlarda bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,
  Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

  Site, ilgili üyenin kimlik bilgilerini, mesleki bilgilerini, iletişim bilgilerini, müşteri bilgilerini, lokasyon bilgilerini, görsel ve işitsel bilgilerini, pazarlama bilgilerini, finansal bilgilerini işleyebilmektedir. Üye, Meraklı Anne Babalar platformuna kişisel verisi hakkında herhangi bir içerik yazdığında ise, söz konusu veri, ilgilisi tarafından kamuya açık hale getirilmiş sayılmaktadır.

  Site, uzmanlar ile danışanlar arasındaki terapi görüşmelerinin içeriğini oluşturan sağlık bilgilerini izlememekte, içeriği öğrenmemekte, içerikle ilgili hiçbir veriyi işlememektedir. Site, söz konusu görüşmeler ile ilgili, yalnızca görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin ve ancak içerik ile bağlantısı olmayan, sorunun çözülüp çözülmediği gibi, Site performansını ölçücü geri dönüşlere ilişkin verileri işlemektedir.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz; Sitemiz aracılık hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Sitemizin ve Sitemizle iş veya ticaret veya tüketici ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Sitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Sitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yurt dışında bulunan sunucular ile bulut hizmeti alınmakta olacağından, yurt dışına aktarılabilecektir. Söz konusu bulut hizmeti alınan firmalar konusu, Site tarafından titizlikle incelenmekte, seçilmekte, ve olabilecek en yüksek güvenlik standartlarına sahip, örnek vermek gerekirse Digital Ocean gibi firmalarla çalışılmaktadır.
 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  İş ilişkisi ve yukarıda sayılan tüm sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, tarafınızla akdedilen üyelik sözleşmesinde, ve bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Sitemize iletmeniz durumunda Sitemiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Sitemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c. Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • f. KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
  • g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 5. KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Sitemize iletebilirsiniz. Söz konusu başvuruyu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksi bir yöntem belirlenmedikçe, KVKK gereğince, yazılı olarak Sitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Sitemize KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla, noter kanalıyla [Olmadık Projeler Ofisi -Hızır Çavuş Mescidi Sk. No: 40/A Balat 34087 İstanbul - TR] adresine ya da elektronik olarak [bilgi@cocugumneden.com] adresine ulaştırmanız gerekmektedir.